JCB մեքենաներ

ENGINO-ն ստացել է JCB շինարարական մեքենաների մոդելներ արտադրելու լիցենզիա: JCB շարքը բաղկացած է չորս տարբեր փաթեթի տարբերակներից, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է հրահանգավորված ձեռնարկներ՝ երեք տարբեր JCB մոդելների համար: Դուք կարող են ստեղծել զարմանալի JCB մեքենաներ, ինչպիսիք են շարժիչավոր վերանբարձ կռունկը, անիվային տրակտորն ու բեռնատարը: JCB մեծ փաթեթները ներառում նաև  շարժիչ: